top of page

การรับประกันสินค้า

 Warranty & Condition 

ปั๊ม และ มอเตอร์บาดาล
Submersible Pump & Motor

บริษัท ยิม-ยุทธ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท และขอเรียนให้ท่านทราบหลักเกณฑ์การรับประกันสินค้าในหมวดหมู่ ปั๊มบาดาล มอเตอร์บาดาล และ กล่องควมคุม ดังต่อไปนี้ 

 

 1. บริษัทฯ รับประกันผลิตภัณฑ์ เฉพาะกรณีความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดส่งสินค้า

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหาสาเหตุความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในระยะเวลารับประกัน ก่อนยืนยันการรับประกันผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 3. บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องจากวัสดุหรือกรรมวิธีการผลิตจากโรงงานเท่านั้น โดยทางผู้ซื้อจะต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย เมื่อรับบริการทุกครั้ง

 4. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าแรงติดตั้ง ค่าแรงรื้อถอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด รวมถึงความเสียหาย การบาดเจ็บ การสูญเสียทรัพย์สิน ที่ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ

 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดส่วนนึง โดยปราศจากข้อผูกมัดในการเปลี่ยน หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ขายไปก่อนหน้านี้ ให้มีผลไปตามการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาดังกล่าวข้างต้น

 6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้​

  • ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ซึนามิ น้ำท่วม แผ่นเดินไหว แผ่นดินถล่ม เป็นต้น การสึกหรอ การเกิดสนิม ซึ่งเป็นไปตามอายุการใช้งานโดยทั่วไปหรืออันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติ เช่นไฟตก ไฟขาดเฟส ตลอดจนภัยจากสัตว์ หรือแมลงอื่น ๆ 

  • ความเสียหายเนื่องจากการใช้งานนอกเหนือข้อกำหนดจากการออกแบบ และคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของบริษัท 

  • การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามมาตราฐานที่ยอมรับ หรือตามข้อแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ตลอดจนการเลือกใช้ หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มาตราฐาน หรือติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ชนิดและขนาดของโอเวอร์โหลด, ขนาดสายไฟ, อุปกรณ์ช่วยในการระบายความร้อนของมอเตอร์,ปริมาณทรายในบ่อ เป็นต้น 

  • ความเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การทดสอบ การดัดแปลงแก้ไขที่ไม่เป็นตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ตลอดจนความประมาท ความรู้เท่าไหม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งาน หรือการขนส่ง

bottom of page